Management

Steve Zhenqing Zhang
Mr. Steve Zhenqing Zhang
Chief Executive Officer and Director
Sharon Xiao Liu
Sharon Xiao Liu
Chief Financial Officer
Wing-Dar Ker
Mr. Wing-Dar Ker
President of Microsoft Cloud Business Unit
Jingping Ma
Mr. Jingping Ma
Senior Vice President